Poradnik budującego dom –  Akt notarialny

Akt notarialny do dokument urzędowy potwierdzający dokonanie jakiejś czynności prawnej (dotyczy najczęściej sprzedaży nieruchomości). Dokument ten posiada formę pisemną i może być sporządzony wyłącznie przez notariusza lub wyznaczonego przez niego zastępcę (asesor notarialny). Każdy akt notarialny powinien zawierać następujące elementy:

  • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu
  • miejsce sporządzenia aktu
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwa i siedziba osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie
  • imię i nazwisko notariusza oraz siedziba jego kancelarii
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany
  • podpisy osób biorących udział w akcie, obecnych przy jego sporządzaniu
  • podpis notariusza

Jeżeli akt nie posiada jednego z powyższych elementów nie jest aktem notarialnym, czyli tym samym można uznać, że dokonana w nim czynność prawna jest nieważna. Warto sprawdzić, czy podpisywany akt notarialny zawiera wszystkie wymagane informacje (tuż przed jego podpisaniem). Dodatkowo tam gdzie następuje ustanowienie, zmiana lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, akt notarialny musi zawierać wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Tylko z aktem, albo innym dokument będziesz mógł załatwić przyłącze energetyczne do domu, bowiem podstawowym elementem wniosku są jego załączniki. Sprawdź jakie dokumenty potrzebujesz, i ile kosztuje przyłącze energetyczne do działki rekreacyjnej.

Akt notarialny w oryginale przechowywany jest w kancelarii notarialnej przez 5 lat. Nie może być wynoszony poza kancelarię. Każdy wypis aktu zachowuje moc oryginału. Dodatkowo notariusz ma obowiązek rozesłać wypisy do wszystkich organów administracyjnych (administracja rządowa, gmina, sąd). Notariusz ma prawo odmówić podpisania aktu notarialnego tylko wtedy, gdy czynność notarialna jest niezgodna z prawem.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply